Status prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką organizacyjną wchodzącą  w skład powiatowych inspekcji, straży i służb, działających pod zwierzchnictwem Starosty na terenie Powiatu.

Inspektorat jest urzędem administracji rządowej, a osoby zatrudnione w Inspektoracie na stanowiskach urzędniczych (z wyjątkiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), wchodzą w skład korpusu służby cywilnej. 

Kierownikiem urzędu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będący organem administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania dministracyjnego oraz wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte w ustawie o służbie cywilnej.

Inspektorat działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 872),
  3. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 996),
  4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668),
  5. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie.

Realizuje ponadto inne zadania nałożone przepisami ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich wykonawstwa.

 

Wersje strony

Status prawny (2021-02-18 13:01:34) przez Administrator


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax 15 822 27 73
adres e-mail: pinbwtbg@vp.pl

e-mail: pinb@tarnobrzeski.pl

https://epuap.gov.pl/wps/portal

adres skrzynki ePUAP: /PINBwTarnobrzegu/SkrytkaESP

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl