Komunikaty

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 , 39-400 Tarnobrzeg
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia
  3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
  5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochorony Danych – pinbwtbg@vp.pl

 Tarnobrzeg, 2017-07-06

Ogłoszenie

o poszukiwaniu wykonawcy robót budowlanych rozbiórkowych w ramach

wykonania zastępczego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu poszukuje wykonawcy robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 1619 ze zm.)

Przedmiotem prac rozbiórkowych jest samowolnie wybudowany budynek gospodarczy  z garażem o wymiarach 5,00m x 10,00 m usytuowany na działce nr ewid. 2832/1 w Woli Baranowskiej przy ul. Wschodniej.

Obowiązek rozbiórki wynika z ostatecznej decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie z dnia 12.08.2013 roku znak: OA.7721.23.4.2013.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w robót o złożenie oferty cenowej dotyczącej ich wykonania.

Ofertę pisemną wykonania rozbiórki zawierającą cenę brutto (uwzględniająca także koszty uporządkowania terenu w obrębie rozbiórki) prosimy przesłać lub złożyć osobiście   w siedzibie tut. Inspektoratu przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu w zamkniętej kopercie    z dopiskiem „wykonanie zastępcze rozbiórki” w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi w dniu 02.10.2017 roku. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Termin wykonania prac zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty w/w robót. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB w Tarnobrzegu telefon: (15) 8222773.

 

Stefania Noga

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Tarnobrzegu

 


Wersje tej podstrony:
2019-01-15 11:57:15 edytowany przez: Administrator
2018-10-24 09:44:12 edytowany przez: Administrator
2018-10-24 09:43:16 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 10:20:31 edytowany przez: Administrator
2017-07-07 10:23:16 edytowany przez: Administrator
2017-06-20 16:37:03 edytowany przez: Administrator

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu ·